红黑树(英语:Red–Black Tree,简称 RB-Tree)是一种平衡的二叉查找树,用途广泛。例如:

 • Java 中的:java.util.TreeMap,java.util.TreeSet;
 • C++ STL 中的:map,multimap,multiset。

它是在 1972 年由 Rudolf Bayer 发明的,他称之为 "对称二叉 B 树",它现代的名字(即 "红黑树")是 Leo J. Guibas 和 Robert Sedgewick 于 1978 年写的一篇论文中获得的。

红黑树的实现比较复杂,但它的操作有着良好的最坏情况运行时间,并且在实践中是高效的,它可以在 $O(logn)$ 时间内做查找,插入和删除操作。

红黑树有四个性质(也有书籍和博客上说是五个性质,其实四个性质足矣):

 1. 每个结点要么是红的,要么是黑的;
 2. 根结点是黑色的;
 3. 如果一个结点是红色的,则它的两个孩子都是黑色的;
 4. 对于任意一个结点,其到叶子结点的每条路径上都包含相同数目的黑色结点。

红黑树的实现和理解还是很复杂的,所以建议读者在阅读本文前,最好已经理解和掌握了二叉查找树AVL 树

具体实现与代码分析

和 AVL 树通过约束左右子树高度不同,红黑树是通过它的四条性质来实现 "平衡状态",在插入结点或者删除结点时,可能会造成某个结点违反了上述的某条性质,那么红黑树的做法就是通过 "重新着色" 和 "旋转" 两种方式使之重新符合性质。

"重新着色" 这很简单,现在来看下 "旋转" 是怎么旋转的。一共有两种旋转方式:左旋和右旋。

左旋

void RBTree::rotate_left(Node* x)
{
  Node* y = x->right;

  x->right = y->left;
  if (y->left)
    y->left->parent = x;
  y->parent = x->parent;

  if (x == root)
    root = y;
  else if (x == x->parent->left)
    x->parent->left = y;
  else
    x->parent->right = y;

  y->left = x;
  x->parent = y;
}

右旋

void RBTree::rotate_right(Node* x)
{
  Node* y = x->left;

  x->left = y->right;
  if (y->right)
    y->right->parent = x;
  y->parent = x->parent;

  if (x == root)
    root = y;
  else if (x == x->parent->right)
    x->parent->right = y;
  else
    x->parent->left = y;

  y->right = x;
  x->parent = y;
}

很容易看出,左旋和右旋其实就是两个镜像操作而已。

好了,真是千呼万唤始出来,重点终于来了!

插入操作

将红黑树当作一颗二叉查找树,将结点插入,插入后,该树仍然是一棵二叉查找树,但是它可能已经不是红黑树了,所以接下来就要通过 "旋转" 和 "重新着色" 来使它重新成为红黑树。

首先,我们把新插入的结点着色为红色。为什么偏偏是红色呢?先回顾下红黑树的四条性质:

 1. 每个结点要么是红的,要么是黑的;
 2. 根结点是黑色的;
 3. 如果一个结点是红色的,则它的两个孩子都是黑色的;
 4. 对于任意一个结点,其到叶子结点的每条路径上都包含相同数目的黑色结点。

将插入的结点着色为红色,不会违背 "性质4"。而少违背一条性质,就意味着我们需要处理的情况越少。

接着,我们再来看看插入结点会遇到哪几种情况,分析发现,一共有三种:

 1. 被插入结点是根结点,那我们把此结点涂为黑色就行了;
 2. 被插入结点的父亲结点是黑色的,那么什么也不需要做,结点被插入后,仍然是红黑树。
 3. 被插入结点的父亲结点是红色的,那么此时是违背 "性质 3" 的,需要调整。

那么,如何调整呢?分析一下,此种情况,被插入结点是一定存在祖父(即父亲的父亲)结点的,且可以进一步再划分为 6 种情况,因为涉及到镜像操作,所以我们只需理解其中一边镜像的 3 种情况即可。

为方便叙述,我们把 "新插入结点" 称为 "当前结点",那么 "当前结点" 的父亲的父亲就叫做 "祖父结点",而 "祖父结点" 如果还有一个儿子的话,我们就称其为 "叔叔结点"。

 • Case 1 :当前结点的父亲是红色,叔叔存在且也是红色

  图中,"结点 1" 为 "当前结点"。那么我们的处理策略就是:

  • 将 "父亲结点" 改为黑色;
  • 将 "叔叔结点" 改为黑色;
  • 将 "祖父结点" 改为红色;
  • 将 "祖父结点" 设为 "当前结点",继续进行操作。

  处理完后,图中显示的两条路径上,黑色结点数相同且和原图数目一致。

 • Case 2:当前结点的父亲是红色,叔叔不存在或是黑色,且当前结点是其父亲的右孩子

  图中,"结点 2" 为 "当前结点"。那么我们的处理策略就是:

  • 将 "父亲结点" 设为 "当前结点";
  • 以新的 "当前结点" 为支点进行左旋。

  处理完后,我们发现依旧不满足红黑树的性质,别急,这就是 "Case 3"。

 • Case 3:当前结点的父亲是红色,叔叔不存在或是黑色,且当前结点是其父亲的左孩子

  图中,"结点 1" 为 "当前结点"。那么我们的处理策略就是:

  • 将 "父亲结点" 改为黑色;
  • 将 "祖父结点" 改为红色;
  • 以 "祖父结点" 为支点进行右旋。

  处理完后,图中显示的两条路径上,黑色结点数相同且和原图数目一致。

代码如下:

void RBTree::insert_rebalance(Node* x)
{
  x->color = red;

  while (x != root && x->parent->color == red)
  {
    if (x->parent == x->parent->parent->left)
    {
      Node* y = x->parent->parent->right;

      if (y && y->color == red)      /* Case 1 */
      {
        x->parent->color = black;
        y->color = black;
        x->parent->parent->color = red;
        x = x->parent->parent;
      }
      else
      {
        if (x == x->parent->right)   /* Case 2 */
        {
          x = x->parent;
          rotate_left(x);
        }

        x->parent->color = black;    /* Case 3 */
        x->parent->parent->color = red;
        rotate_right(x->parent->parent);
        break;
      }
    }
    else /* left <-> right */
    {
      Node* y = x->parent->parent->left;

      if (y && y->color == red)
      {
        x->parent->color = black;
        y->color = black;
        x->parent->parent->color = red;
        x = x->parent->parent;
      }
      else
      {
        if (x == x->parent->left)
        {
          x = x->parent;
          rotate_right(x);
        }

        x->parent->color = black;
        x->parent->parent->color = red;
        rotate_left(x->parent->parent);
        break;
      }
    }
  }

  root->color = black;
}

Node* RBTree::insert(int key)
{
  if (root == nullptr)
  {
    root = new Node(key);
    root->color = black;
    return root;
  }

  Node* cur = root;
  Node* pre = nullptr;

  while (cur)
  {
    pre = cur;
    if (key < cur->key)
      cur = cur->left;
    else if (key > cur->key)
      cur = cur->right;
    else
      return nullptr; /* 不可重复插入 */
  }

  cur = new Node(key);
  cur->parent = pre;

  if (key < pre->key)
    pre->left = cur;
  else
    pre->right = cur;

  insert_rebalance(cur);

  return cur;
}

删除操作

首先,和删除一棵普通二叉查找树的结点相同,我们会遇到三种情况:

 1. "被删结点" 没有孩子,如果它是红色的,那么可以直接删除;如果是黑色的,这点比较特殊,读者直接跟读代码就可以理解,很简单;
 2. "被删结点" 只有一个孩子,那么删除该结点后,用这个孩子去替换它即可;
 3. "被删结点" 有两个孩子,那么先找出它的 "后继结点",然后用 "后继结点" 去替换 "被删结点",把问题转化为删除 "后继结点" ,也就是说, "后继结点" 才是真正的 "被删结点"。

为方便接下来的叙述,我们把 "被删结点" 称为 "原先结点",而用来替换 "被删结点" 的结点称为 "当前结点"。

接着,我们来看看 "原先结点" 被删掉后,会遇到哪几种情况,分析发现,一共有四种:

 1. "原先结点" 为黑色,"当前结点" 为红色,那么我们把 "原先结点" 删掉后,拿 "当前结点" 去替换它,并修改颜色为黑色即可;
 2. "原先结点" 为黑色,"当前结点" 为黑色,这种情况比较复杂,待会再说;
 3. "原先结点" 为红色,"当前结点" 为红色,那么我们把 "原先结点" 删掉后,直接拿"当前结点" 去替换它即可;
 4. "原先结点" 为红色,"当前结点" 为黑色,这和 "情况 3" 一样,直接拿"当前结点" 去替换它即可。

最后,我们只需看下上述的 "情况 2"。这种情况可以进一步再划分为 8 种情况,因为涉及到镜像操作,所以我们只需理解其中一边镜像的 4 种情况即可(注意,下面的图片上,"原先结点" 已被删除,故未画出,我们只画出了 "当前结点" ):

 • Case 1:当前结点是黑色,兄弟结点是红色

  "结点 1" 为 "当前结点"。观察上图,因 "原先结点" 已被删除,故路径2->1上少了一个黑色结点(右侧路径的黑色结点未画完全),那么我们的处理策略就是:

  • 将 "兄弟结点" 改为黑色;
  • 将 "父亲结点" 改为红色;
  • 以 "父亲结点" 为支点进行左旋;
  • 左旋后,重新设置 "兄弟结点"。

  处理完后,我们发现路径2->1上依旧是 2 个黑色结点,说明当前状态并不满足红黑树性质。其实,这是进入了下面的 Case 2,Case 3,和 Case 4 阶段了,请继续往下看。

 • Case 2:当前结点是黑色,兄弟结点是黑色,两个孩子为空或是黑色

  "结点 1" 为 "当前节点"。观察上图,因 "原先结点" 已被删除,故路径2->1上少了一个黑色结点,那么我们的处理策略就是:

  • 将 "兄弟结点" 改为红色;
  • 将 "父亲结点" 设置为新的 "当前结点",继续进行操作。

  处理完后,我们发现路径2->1上还是只有 1 个黑色结点,且有两个红色结点相连,说明当前状态不满足红黑树性质,但是我们发现只要把 "结点 2" 着色为黑色不就行了么,这也就是erase_rebalance()代码最后出现if(x) x->color = black;的缘由之一(x指向的是 "当前结点")。

 • Case 3:当前结点是黑色,兄弟结点是黑色,兄弟结点的左孩子是红色,右孩子为空或是黑色

  "结点 1" 为 "当前结点"。观察上图,因 "原先结点" 已被删除,故路径2->1上少了一个黑色结点,那么我们的处理策略就是:

  • 将 "兄弟结点" 的左孩子改为黑色;
  • 将 "兄弟结点" 改为红色;
  • 以 "兄弟结点" 为支点进行右旋;
  • 右旋后,重新设置 "当前结点" 的 "兄弟结点"。

  处理完后,我们发现图中2->1上还是只有 1 个黑色结点,说明当前状态不满足红黑树性质。其实这是进入了Case 4。

 • Case 4:当前结点是黑色,兄弟结点是黑色,兄弟结点的右孩子是红色,左孩子为空或红黑皆可

  "结点 1" 为 "当前结点"。观察上图,因 "原先结点" 已被删除,故路径 2->1 上少了一个黑色结点,那么我们的处理策略就是:

  • 将 "父亲结点" 的颜色赋给 "兄弟结点";
  • 将 "父亲结点" 改为黑色;
  • 将 "兄弟结点" 的右孩子改为黑色;
  • 以 "父亲结点" 为支点进行左旋;

  处理完后,一切 OK。

代码如下:

void RBTree::erase_rebalance(Node* z)
{
  Node* y = z;
  Node* x = nullptr;
  Node* x_parent = nullptr;

  if (y->left == nullptr)
    x = y->right;
  else if (y->right == nullptr)
    x = y->left;
  else /* 结点 z 的孩子都存在 */
  {
    y = y->right;
    while (y->left)
      y = y->left; /* 找到后继结点 */

    x = y->right;
  }

  /* y != z 说明结点 z 的孩子都存在 */
  if (y != z)
  {
    z->left->parent = y;
    y->left = z->left;

    if (y != z->right)
    {
      x_parent = y->parent;
      if (x)
        x->parent = y->parent;
      y->parent->left = x;
      y->right = z->right;
      z->right->parent = y;
    }
    else
      x_parent = y;

    if (root == z)
      root = y;
    else if (z->parent->left == z)
      z->parent->left = y;
    else
      z->parent->right = y;

    y->parent = z->parent;
    swap(y->color, z->color);
    y = z;
  }
  else
  {
    x_parent = y->parent;
    if (x)
      x->parent = y->parent;

    if (root == z)
      root = x;
    else if (z->parent->left == z)
      z->parent->left = x;
    else
      z->parent->right = x;
  }
  
  /* 
  经过上边的处理,y 指向真正要删除的结点(即文中所定义的 "原先结点");x 为 y 的左孩子
  或右孩子(也可能为空),作为结点 y 被删除后的替补结点(即文中所定义的 "当前结点")。
  */

  if (y->color == black)
  {
    if (x != root && (x == nullptr || x->color == black))
    {
      if (x == x_parent->left)
      {
        Node* w = x_parent->right;

        if (w->color == red)                   /* Case 1 */
        {
          w->color = black;
          x_parent->color = red;
          rotate_left(x_parent);
          w = x_parent->right;
        }

        if ((w->left == nullptr || w->left->color == black) &&  /* Case 2 */
          (w->right == nullptr || w->right->color == black))
        {
          w->color = red;
          x = x_parent;
          x_parent = x_parent->parent;
        }
        else
        {
          if (w->right == nullptr || w->right->color == black) /* Case 3 */
          {
            if (w->left)
              w->left->color = black;
            w->color = red;
            rotate_right(w);
            w = x_parent->right;
          }

          w->color = x_parent->color;             /* Case 4 */
          x_parent->color = black;
          if (w->right)
            w->right->color = black;
          rotate_left(x_parent);
        }
      }
      else /* left <-> right */
      {
        Node* w = x_parent->left;

        if (w->color == red)
        {
          w->color = black;
          x_parent->color = red;
          rotate_right(x_parent);
          w = x_parent->left;
        }

        if ((w->right == nullptr || w->right->color == black) &&
          (w->left == nullptr || w->left->color == black))
        {
          w->color = red;
          x = x_parent;
          x_parent = x_parent->parent;
        }
        else
        {
          if (w->left == nullptr || w->left->color == black)
          {
            if (w->right)
              w->right->color = black;
            w->color = red;
            rotate_left(w);
            w = x_parent->left;
          }

          w->color = x_parent->color;
          x_parent->color = black;
          if (w->left)
            w->left->color = black;
          rotate_right(x_parent);
        }
      }
    }

    if (x)
      x->color = black;
  }
}

void RBTree::erase(int key)
{
  Node* z = find(key);

  if (z)
  {
    erase_rebalance(z);
    delete z;
  }
}

完整代码

#include <iostream>
#include <algorithm>

using namespace std;

enum { red = 0, black = 1 };

struct Node
{
  int key;
  bool color;
  Node* parent;
  Node* left;
  Node* right;
  Node(int key = 0)
  {
    this->key = key;
    this->color = red;
    this->parent = this->left = this->right = nullptr;
  }
};

class RBTree
{
private:
  Node* root;

private:
  void rotate_left(Node* x);
  void rotate_right(Node* x);
  void destroy(Node* node);
  void insert_rebalance(Node* x);
  void erase_rebalance(Node* z);
  void in_order(Node* node);

public:
  RBTree();
  ~RBTree();
  Node* insert(int key);
  Node* find(int key);
  void erase(int key);
  void print();
};

RBTree::RBTree()
{
  root = nullptr;
}

void RBTree::destroy(Node* node)
{
  if (node == nullptr)
    return;

  destroy(node->left);
  destroy(node->right);
  delete node;
}

RBTree::~RBTree()
{
  destroy(root);
  root = nullptr;
}

void RBTree::rotate_left(Node* x)
{
  Node* y = x->right;

  x->right = y->left;
  if (y->left)
    y->left->parent = x;
  y->parent = x->parent;

  if (x == root)
    root = y;
  else if (x == x->parent->left)
    x->parent->left = y;
  else
    x->parent->right = y;

  y->left = x;
  x->parent = y;
}

void RBTree::rotate_right(Node* x)
{
  Node* y = x->left;

  x->left = y->right;
  if (y->right)
    y->right->parent = x;
  y->parent = x->parent;

  if (x == root)
    root = y;
  else if (x == x->parent->right)
    x->parent->right = y;
  else
    x->parent->left = y;

  y->right = x;
  x->parent = y;
}

Node* RBTree::find(int key)
{
  Node* z = root;

  while (z)
  {
    if (key < z->key)
      z = z->left;
    else if (key > z->key)
      z = z->right;
    else
      return z;
  }

  return z;
}

void RBTree::insert_rebalance(Node* x)
{
  x->color = red;

  while (x != root && x->parent->color == red)
  {
    if (x->parent == x->parent->parent->left)
    {
      Node* y = x->parent->parent->right;

      if (y && y->color == red)      /* Case 1 */
      {
        x->parent->color = black;
        y->color = black;
        x->parent->parent->color = red;
        x = x->parent->parent;
      }
      else
      {
        if (x == x->parent->right)   /* Case 2 */
        {
          x = x->parent;
          rotate_left(x);
        }

        x->parent->color = black;    /* Case 3 */
        x->parent->parent->color = red;
        rotate_right(x->parent->parent);
        break;
      }
    }
    else /* left <-> right */
    {
      Node* y = x->parent->parent->left;

      if (y && y->color == red)
      {
        x->parent->color = black;
        y->color = black;
        x->parent->parent->color = red;
        x = x->parent->parent;
      }
      else
      {
        if (x == x->parent->left)
        {
          x = x->parent;
          rotate_right(x);
        }

        x->parent->color = black;
        x->parent->parent->color = red;
        rotate_left(x->parent->parent);
        break;
      }
    }
  }

  root->color = black;
}

Node* RBTree::insert(int key)
{
  if (root == nullptr)
  {
    root = new Node(key);
    root->color = black;
    return root;
  }

  Node* cur = root;
  Node* pre = nullptr;

  while (cur)
  {
    pre = cur;
    if (key < cur->key)
      cur = cur->left;
    else if (key > cur->key)
      cur = cur->right;
    else
      return nullptr; /* 不可重复插入 */
  }

  cur = new Node(key);
  cur->parent = pre;

  if (key < pre->key)
    pre->left = cur;
  else
    pre->right = cur;

  insert_rebalance(cur);

  return cur;
}

void RBTree::erase_rebalance(Node* z)
{
  Node* y = z;
  Node* x = nullptr;
  Node* x_parent = nullptr;

  if (y->left == nullptr)
    x = y->right;
  else if (y->right == nullptr)
    x = y->left;
  else /* 结点 z 的孩子都存在 */
  {
    y = y->right;
    while (y->left)
      y = y->left; /* 找到后继结点 */

    x = y->right;
  }

  /* y != z 说明结点 z 的孩子都存在 */
  if (y != z)
  {
    z->left->parent = y;
    y->left = z->left;

    if (y != z->right)
    {
      x_parent = y->parent;
      if (x)
        x->parent = y->parent;
      y->parent->left = x;
      y->right = z->right;
      z->right->parent = y;
    }
    else
      x_parent = y;

    if (root == z)
      root = y;
    else if (z->parent->left == z)
      z->parent->left = y;
    else
      z->parent->right = y;

    y->parent = z->parent;
    swap(y->color, z->color);
    y = z;
  }
  else
  {
    x_parent = y->parent;
    if (x)
      x->parent = y->parent;

    if (root == z)
      root = x;
    else if (z->parent->left == z)
      z->parent->left = x;
    else
      z->parent->right = x;
  }
  
  /* 
  经过上边的处理,y 指向真正要删除的结点(即文中所定义的 "原先结点");x 为 y 的左孩子
  或右孩子(也可能为空),作为结点 y 被删除后的替补结点(即文中所定义的 "当前结点")。
  */

  if (y->color == black)
  {
    if (x != root && (x == nullptr || x->color == black))
    {
      if (x == x_parent->left)
      {
        Node* w = x_parent->right;

        if (w->color == red)                   /* Case 1 */
        {
          w->color = black;
          x_parent->color = red;
          rotate_left(x_parent);
          w = x_parent->right;
        }

        if ((w->left == nullptr || w->left->color == black) &&  /* Case 2 */
          (w->right == nullptr || w->right->color == black))
        {
          w->color = red;
          x = x_parent;
          x_parent = x_parent->parent;
        }
        else
        {
          if (w->right == nullptr || w->right->color == black) /* Case 3 */
          {
            if (w->left)
              w->left->color = black;
            w->color = red;
            rotate_right(w);
            w = x_parent->right;
          }

          w->color = x_parent->color;             /* Case 4 */
          x_parent->color = black;
          if (w->right)
            w->right->color = black;
          rotate_left(x_parent);
        }
      }
      else /* left <-> right */
      {
        Node* w = x_parent->left;

        if (w->color == red)
        {
          w->color = black;
          x_parent->color = red;
          rotate_right(x_parent);
          w = x_parent->left;
        }

        if ((w->right == nullptr || w->right->color == black) &&
          (w->left == nullptr || w->left->color == black))
        {
          w->color = red;
          x = x_parent;
          x_parent = x_parent->parent;
        }
        else
        {
          if (w->left == nullptr || w->left->color == black)
          {
            if (w->right)
              w->right->color = black;
            w->color = red;
            rotate_left(w);
            w = x_parent->left;
          }

          w->color = x_parent->color;
          x_parent->color = black;
          if (w->left)
            w->left->color = black;
          rotate_right(x_parent);
        }
      }
    }

    if (x)
      x->color = black;
  }
}

void RBTree::erase(int key)
{
  Node* z = find(key);

  if (z)
  {
    erase_rebalance(z);
    delete z;
  }
}

void RBTree::in_order(Node* node)
{
  if (node == nullptr)
    return;

  in_order(node->left);
  cout << "( " << node->key << ", " << node->color << " )" << endl;
  in_order(node->right);
}

void RBTree::print()
{
  in_order(root);
  cout << endl;
}

int main()
{
  cout << "red: " << red << ", black: " << black << endl << endl;

  RBTree rb_tree;

  /* test "insert" */
  rb_tree.insert(7);
  rb_tree.insert(2);
  rb_tree.insert(1); rb_tree.insert(1);
  rb_tree.insert(5);
  rb_tree.insert(3);
  rb_tree.insert(6);
  rb_tree.insert(4);
  rb_tree.insert(9);
  rb_tree.insert(8);
  rb_tree.insert(11); rb_tree.insert(11);
  rb_tree.insert(10);
  rb_tree.insert(12);
  rb_tree.print();

  /* test "find" */
  Node* p = nullptr;
  cout << ((p = rb_tree.find(2)) ? p->key : -1) << endl;
  cout << ((p = rb_tree.find(100)) ? p->key : -1) << endl << endl;

  /* test "erase" */
  rb_tree.erase(1);
  rb_tree.print();
  rb_tree.erase(9);
  rb_tree.print();
  rb_tree.erase(11);
  rb_tree.print();

  return 0;
}

数据测试如下:

( 1, 1 )
( 2, 1 )
( 3, 1 )
( 4, 0 )
( 5, 1 )
( 6, 1 )
( 7, 1 )
( 8, 1 )
( 9, 0 )
( 10, 0 )
( 11, 1 )
( 12, 0 )

2
-1

( 2, 1 )
( 3, 1 )
( 4, 1 )
( 5, 1 )
( 6, 1 )
( 7, 1 )
( 8, 1 )
( 9, 0 )
( 10, 0 )
( 11, 1 )
( 12, 0 )

( 2, 1 )
( 3, 1 )
( 4, 1 )
( 5, 1 )
( 6, 1 )
( 7, 1 )
( 8, 1 )
( 10, 0 )
( 11, 1 )
( 12, 0 )

( 2, 1 )
( 3, 1 )
( 4, 1 )
( 5, 1 )
( 6, 1 )
( 7, 1 )
( 8, 1 )
( 10, 0 )
( 12, 1 )

时间复杂度

最坏情况,输入的序列为升序或降序,此时红黑相间的路径长度是全黑路径长度的 2 倍,时间复杂度为 $O_{worst}(2logn)$。

平均情况,时间复杂度为 $O_{avg}(logn)$。

需注意的地方

有三个需要注意的地方。

insert_rebalance

insert_rebalance 操作可能会有 $O(logn)$ 量级的回溯(第一个注意点)。

当程序进入 insert_rebalancewhile (x != root() && x->parent->color == red) 后,它只会有如下 6 种运行方式:

 1. Case 1;
 2. Case 1 ----> Case 1 ----> Case 1 ......;
 3. Case 1 ----> ...... ----> Case 2 ----> Case 3;
 4. Case 1 ----> ...... ----> Case 3;
 5. Case 2 ----> Case 3;
 6. Case 3;

而这回溯就发生在第 2,3,4 种,我们就以第 2 种的为例,如下图,

"结点 1" 为新插入结点,此时属于 "Case 1:当前结点的父亲是红色,叔叔存在且也是红色"。那么我们的处理策略就是:

 • 将 "父亲结点" 改为黑色;
 • 将 "叔叔结点" 改为黑色;
 • 将 "祖父结点" 改为红色;
 • 将 "祖父结点" 设为 "当前结点",继续进行操作。

但处理完后,根据代码 while (x != root() && x->parent->color == red),我们发现 "当前结点" 又进入了 Case 1。假设每次处理完后都会进入 Case 1,那么这样的处理操作会直到根结点才会结束。

另外,根据运行方式第 3,4,5,6 种,我们发现,一旦 Case 3 处理完后,整个 insert_rebalance 随之结束,这就是为什么在 Case 3 的处理代码下方加入一行 break; 的原因(第二个注意点)。

erase_rebalance

可能会有人好奇 erase_rebalance 为何使用 if (x != root() && (x == nullptr || x->color == black)),而不是 while (x != root() && (x == nullptr || x->color == black))

那是因为 erase_rebalance 不存在回溯问题(第三个注意点)。

当程序进入 if (x != root() && (x == nullptr || x->color == black)) 后,它只会有如下 6 种运行方式:

 1. Case 1 ----> Case 2;
 2. Case 1 ----> Case 3 ----> Case 4;
 3. Case 1 ----> Case 4;
 4. Case 2;
 5. Case 3 ----> Case 4;
 6. Case 4;

与 AVL 树的比较

对比之下,我们发现:AVL 树可以说是完全平衡的平衡二叉树,因为它的硬性规定就是左右子树高度差不超过 1;而红黑树,更准确地说,它应该是 "几于平衡" 的平衡二叉树,在最坏情况下,红黑相间的路径长度是全黑路径长度的 2 倍。

有趣的是,某些底层数据结构(如 Linux, STL ......)选用的都是红黑树而非 AVL 树,这是为何?

 1. 对于 AVL 树,在插入或删除操作后,都要利用递归的回溯,去维护从被删结点到根结点这条路径上的所有结点的平衡性,回溯的量级是需要 $O(logn)$ 的,其中插入操作最多需要两次旋转,删除操作可能是 1 次、2 次或 2 次以上。而红黑树在 insert_rebalance 的时候最多需要 2 次旋转,在 erase_rebalance 的时候最多也只需要 3 次旋转。
 2. 其次,AVL 树的结构相较红黑树来说更为平衡,故在插入和删除结点时更容易引起不平衡。因此在大量数据需要插入或者删除时,AVL 树需要 rebalance 的频率会更高,相比之下,红黑树的效率会更高。

参考

其它

文章开源在 Github - blog-articles,点击 Watch 即可订阅本博客。 若文章有错误,请在 Issues 中提出,我会及时回复,谢谢。

如果您觉得文章不错,或者在生活和工作中帮助到了您,不妨给个 Star,谢谢。

(文章完)

文章作者:刘毅 (Ethson Liu)
发布日期:2019-11-18
原文链接:https://ethsonliu.com/2019/11/rb-tree.html
版权声明:文章版权归本人所有,欢迎转载,但必须保留此段声明,且在文章页面明显位置给出原文链接,否则保留追究法律责任的权利。